Recommendations of Trafficking Survivors

PDF Download

សំណូមពរអតីតជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរ

Recommendations of Trafficking Survivors

ក្នុង / in

វេទិកាសម្លេងអតីតជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរមនុស្ស

Voices of Human Trafficking Survivors Forum

ថ្ងៃទី២៥ ដល់២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅខេត្តសៀមរា

On 25-27 September 2016 in Siem Reap

សំណូមពរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Recommendations for the Royal Government of Cambodia:

 1. ចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាព / For safe migration:
 • សូមឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការធ្វើលិខិតឆ្លងដែន ទិដ្ឋិការការងារ និងបណ្ណ័អនុញ្ញាតការងារ ក្នុងតម្លៃសរុប៥០ដុល្លា (តម្លៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងការចំណាយលើការរៀបចំឯកសារផេ្សងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា) និងសូមឲ្យកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការផ្តល់នូវឯកសារទាំងនេះក្នុងរយៈពេល១ខែ។
 • Reduce the cost of passport, work permit and visa to maximum of $50 in total (including the cost of all needed documents in Cambodia) and obtain the documents within one month
 • សូមឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាទៀងទាត់ទៅលើ ក្រុមហ៊ុន/ភ្នាក់ងារ ជ្រើសរើសពលករ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានហ្មត់ចត់មុននឹងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។
 • Conduct regular monitoring to recruiting agencies and check carefully before providing licenses
 • ធ្វើការផាកពិន័យចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនគោរពច្បាប់
 • Punish companies that do not respected the law
 • សំណូមពរចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើរបាយការណ៏អំពីក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករអំពីការនាំពលករចេញឬមេខ្យល់ ជូនថ្នាក់លើ។
 • Request local authority to monitor and report about brokers or other crimes to upper level
 1. ការជួយគាំទ្រ និងជួយសម្របសម្រួលការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនរងគ្រោះ និងការផ្តន្ទាទោសជនល្មើស /Support the victims and facilitate repatriation and prosecution:
 • ស្នើសុំចំពោះមន្រ្តីតុលាការ និងមន្រ្តីនគរបាលគ្រប់់ជាន់ថ្នាក់កុំឲ្យប្រើពាក្យសម្តីមើលងាយ គាបសង្កត់ជនរងគ្រោះ និងកុំឲ្យមានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនរងគ្រោះ។
 • Request the courts and police officials at all levels to always use respectful language with the victims and to not discriminate and have prejudices against victims
 • បង្កើតស្ថានទូតនិងចាត់តាំងឲ្យមានមន្រ្តីកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវនៅបណ្តាប្រទេសគោលដៅ ដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រជនចំណាកស្រុកកម្ពុជា។
 • Set up embassies and people assigned to support Cambodian migrants in destination countries
 • ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងតុលាការនៅក្នុងករណីជួញដូរមនុស្ស។
 • Enhance collaboration between Ministry of Labor and courts in TIP cases
 • ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ចំពោះពលករចំណាកស្រុកដែលត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ច និងធ្វើការតាមដានដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍
 • Facilitate the return home of exploited migrant workers and monitor to prevent corruption in the process of repatriation
 • សម្របសម្រួល និងការតាមដានដំណើរនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹង
 • Facilitate and monitor the process of filing complaints
 • ធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅ និងសម្របសម្រួលដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាសម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនរងគ្រោះ
 • Advocate in destination countries and coordinate for shorter time for repatriation of victims
 • ចាត់តាំងបុគ្គលិកស្ថានទូតដើម្បីតាមដាននៅកន្លែងធ្វើការរបស់ជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពាន និងសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅសម្រាប់គាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ
 • Assign staff at embassies to visit/monitor the workplace of victims of abuses and to collaborate with relevant authority in the destination countries for supporting victims and repatriate them.
 • ការងារពលករនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងពេលដំណើរការរឿងក្តី
 • Protect migrants and their families during the complain process

 

 1. សម្រាប់ការបង្ការនិងទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្ស /To prevent TIP:
 • សាងសង់ឬជុសជុលប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់
 • Set up or improve irrigation system for people
 • ជួយរកទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្ម
 • Help for marketing agricultural products
 • កម្រិតការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសដទៃ
 • Limit agricultural products imported from other countries
 • ពង្រឹងគុណភាពនិងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់សាលារដ្ឋ
 • Improve education system and quality in state schools
 • ផ្តល់ឪកាសការងារដល់បុរសធ្វើក្នុងវិស័យកាត់ដេរ(កុំឲ្យមានការរើសអើង)
 • Provide more job opportunities for men to work in garment sector (don’t discriminate)
 • ស្នើដល់រោងចក្រសហគ្រាសបើកប្រាក់ខែរៀងរាល់២សប្តាហ៍ម្តង
 • Request factory to pay salary every two weeks
 • ពង្រីករោងចក្រឧស្សាហកម្មដល់តំបន់ជនបទ
 • Expand the industrial factories to rural areas
 • ពង្រឹងការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពដល់ជនក្រីក្រ
 • Improve health assistance for the poorest
 • បង្កើនឪកាសការងារល្អៗឲ្យបានច្រើននៅក្នុងប្រទេស
 • Increase good job opportunities in the country
 • បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីការងារគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • Increase information dissemination on jobs in Cambodia on all sectors (also low skilled) and at local level.

 

សំណូមពរចំពោះ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

Recommendations for NGOs

 1. លើការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្ស To Prevent TIP
 • សូមផ្តល់ដើមទុនដល់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះសម្រាប់បង្កើតអាជីវកម្ម
 • Provide vulnerable people with initial capitals to start business
 • សូមផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងបង្វិកដល់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះ អំពីជំនាញកសិកម្ម ជាពិសេសការចឹញ្ចឹមសត្វ
 • Provide vulnerable people with trainings and coaching on agriculture, especially animal raising
 • ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាកស្រុក និងថាតើធ្វើដូចម៉្តេចដើម្បីចំណាកស្រុកមានសុវត្តិភាព
 • Awareness raising on risks of migration and how to migrate safely
 1. លើការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សនិងកេងប្រវញ្ច័កម្លាំងពលកម្ម To support victims of TIP and labor exploitation
 • សម្របសម្រួលនិងទំនាក់ទំនងដើម្បីជួយដល់ពលករដែលគេកេងប្រវញ្ច័អោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដែលគេមិនបើកឲ្យ និងគាំទ្រថវិកាសម្រាប់ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញ
 • Facilitate and coordinate to help exploited workers to receive unpaid labor wages and support their costs to return home.
 • ផ្តល់ការគាំទ្រ ទាំងថវិកានិងសំភារៈដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងការចាប់ផ្តើមឬពង្រីកមុខរបរ
 • Provide support (monetary and in-kind) to help victims to start or expand their businesses.
 • បន្តការគាំពាមតិដើម្បីពន្លឿនដំណើរការក្តីនៅតុលាការ ទាំងការណី រដ្ឋប្បវេណីនិងព្រហ្មទណ្ឌ
 • Continue advocating to improve/speed up the legal process at court for both civil and criminal cases
 • ផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់និងជំនួយផ្នែកច្បាប់និងរួមដំណើរជាមួយជនរងគ្រោះទៅតុលាការ
 • Provide legal consultation and legal aid and accompany the victims to the court
 • ផ្តល់ពត៌មានត្រឡប់ដល់ជនរងគ្រោះពីស្ថានភាពក្តី និងបន្តការគាំទ្ររហូតដល់រឿងក្តីបានចប់ជាស្ថាពរ
 • Provide victims regular updates on the status of legal process and continue the support until the case is closed.
 • ផ្តល់ការគាំទ្រថវិកាដល់គ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្នុងពេលដំណើរការក្តីនៅតុលាការ
 • Provide financial support to families of the victims during complain process at court
 • ធានាការពារជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារក្នុងពេលដំណើការក្តី
 • Ensure protection of Victims and families during the complaint process
 1. លើការគាំទ្រក្នុងការធ្វើសមាហរណ៏កម្មជនរងគ្រោះ

To support reintegration of victims:

 • ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ឆ្លើយតបទៅតម្រូវការនិងការស្នើពីជនរងគ្រោះ
 • Offer skill training RESPONDING to victims’ needs and requests.
 • ផ្តល់ដើមទុនដល់ជនរងគ្រោះសម្រាប់ចាប់ផ្តើមមុខរបរ
 • Provide capital to victims for starting up business
 • គាំទ្រថវិកាដល់គ្រួសារ ក្នុងពេលដែលជនរងគ្រោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 • Give families financial support, while assisted victims attend vocational training
 • សហការណ៏ និងតាមដានត្រួតពិនិត្យ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីធានាថាមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាដូចការរំពឹងទុកនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយសិក្ខាកាម
 • Collaborate/follow up/monitor the training centers to ensure the center offers the service expected and take good care of trainees.
 • សូមគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះ ក្នុងការរកការងារធ្វើបន្ទាប់ពីរៀនជំនាញចប់
 • Always support job placement, for the person assisted, after the end of the vocational training
Advertisements